Naar de inhoud Naar de footer Tickets

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze Algemene voorwaarden hebben de gebruikte begrippen de hierna volgende betekenis, tenzij daarover andere schriftelijke afspraken worden gemaakt.

 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden welke onlosmakelijk deel uitmaken en van toepassing zijn op alle overeenkomsten van deelname tussen de Lentetuin en de standhouder met betrekking tot de standruimte(n). Afwijking van de algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd door de Lentetuin. De toepasselijkheid van eventuele door de standhouder gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. De Lentetuin: stichting Lentetuin Breezand en/of het bevoegde bestuur.
 3. De standhouder: de natuurlijke of de rechtspersoon die met de Lentetuin een overeenkomst van deelname sluit.
 4. Accommodatieverhuurder: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de Lentetuin de ruimte verhuurt waar de beurs wordt gehouden.
 5. Beursaccommodatie: de tent waarin de beurs plaatsvindt, zoals door de accommodatieverhuurder ter beschikking gesteld.
 6. Overeenkomst van deelname: de overeenkomst tussen de Lentetuin en de standhouder die ontstaat door inschrijving van de standhouder en het voldoen van de aanbetaling door de standhouder.
 7. Reserveringsbevestiging: de schriftelijke bevestiging, die de standhouder ter bevestiging ontvangt nadat de aanbetaling is voldaan. In de reserveringsbevestiging zijn de essentialia (o.m. omvang van de standruimte, deelnamekosten, locatie) met betrekking tot het ter beschikking stellen van de standruimte aan de standhouder opgenomen.
 8. Beurs: de expobeurs, tentoonstelling, manifestatie of het evenement ter zake waarvan de overeenkomst van deelname is gesloten.
 9. Artikelen: de artikelen die door de standhouder op de beurs worden getoond en/of diensten die door hem worden geleverd.
 10. Standruimte: de in vierkante meters uitgedrukte, aan de standhouder ter beschikking gestelde expositieoppervlakte, waarvan de locatie en omvang door de Lentetuin worden aangegeven.
 11. Deelnamekosten: alle door de standhouder aan de Lentetuin verschuldigde kosten in verband met zijn beursdeelname, waaronder kosten ter zake van de standruimte en alle overige kosten

Artikel 2 De overeenkomst van deelname

 1. De overeenkomst van deelname houdt in dat Lentetuin, tegen betaling van de deelnamekosten, voor de periode van de betreffende beurs een bepaalde standruimte ter beschikking stelt aan de standhouder.
 2. Deze Algemene voorwaarden maken integraal onderdeel uit van de overeenkomst van deelname.
 3. Indien de overeenkomst van deelname wordt gesloten ten aanzien van meerdere standruimten, is hetgeen in deze Algemene voorwaarden is bepaald van toepassing op elke individuele standruimte.
 4. De standhouder is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die het gevolg zijn van het aangaan van de overeenkomst van deelname.
 5. De standhouder kan zich er niet op beroepen, dat zijn inschrijving mondeling zou zijn ingewilligd. 6. De standhouder is niet gerechtigd zijn inschrijving aan een derde over te dragen

Artikel 3 Data, tijden en beursaccommodatie

 1. De Lentetuin stelt de data waarop de beurs gehouden wordt vast, alsmede de openingstijden en de tijden voor opbouw en afbouw.
 2. De standhouder is verplicht gedurende de openstelling van de beurs voor het publiek aanwezig te zijn in persoon of door een vertegenwoordiger. Vijftien minuten na sluitingstijd dienen in de stands geen personen meer aanwezig te zijn.
 3. De Lentetuin kan de voor de beurs vastgestelde data en tijden wijzigen, dan wel besluiten een beurs geen doorgang te doen vinden.
 4. Bij wijziging van de vastgestelde data en/of tijden blijft de overeenkomst van deelname onverkort van kracht.
 5. In geen geval kan de standhouder jegens de Lentetuin aanspraak maken op enige vergoeding van gemaakte kosten of geleden schade in verband met een besluit zoals omschreven in lid 3 van dit artikel.

Artikel 4 Indeling

 1. De standhouder heeft gedurende de overeengekomen periode recht op de standruimte zoals door de Lentetuin in de reserveringsbevestiging vastgesteld. De door de Lentetuin vastgestelde locatie en oppervlakte van de standruimte zijn bindend.
 2. De Lentetuin is te allen tijde vóór aanvang van de beurs gerechtigd de indeling van de beurs te herzien en daarbij de aan de standhouder toegewezen standruimte te wijzigen.
 3. Annulering door de standhouder naar aanleiding van het in dit artikel bepaalde, is slechts mogelijk in één van de in artikel 6 genoemde gevallen.

Artikel 5 Betaling

 1. Betaling van de huurprijs (inclusief kosten standbouw, elektriciteit, internet, water en ander niet genoemde kosten) dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, alles zonder korting of compensatie, tenzij op de factuur een afwijkende vervaldatum is aangegeven.
 2. Bij het reserveren van een standruimte dient een aanbetaling gedaan te worden van € 200,-. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de totale kostprijs.
 3. De standhouder is verplicht een borg te betalen van € 120,-. Dit bedrag wordt per factuur in rekening gebracht. Indien de in deze algemene voorwaarden gestelde voorwaarden worden nageleefd, zal de borg na afloop van het evenement op het door de standhouder opgegeven rekeningnummer worden teruggestort. Indien de standhouder de in deze algemene voorwaarden gestelde voorwaarden niet naleeft is de Lentetuin gerechtigd de in rekening gebrachte borg niet terug te storten aan de standhouder. De standhouder zal hierover schriftelijk worden geïnformeerd.
 4. Ook indien een afwijkend factuuradres is opgegeven, blijft de standhouder jegens de Lentetuin hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van alle kosten die verband houden met zijn deelname.
 5. Bij in gebreke blijven van betaling is de standhouder van rechtswege in gebreke zonder dat enige aanmaning noodzakelijk is; in dat geval is de standhouder aan de Lentetuin de wettelijke rente verschuldigd vanaf de eerste dag van de betreffende vervaldag.
 6. Indien de standhouder de deelnamekosten niet vóór aanvang van de opbouw van de beurs volledig heeft voldaan is de Lentetuin gerechtigd, na schriftelijke of mondelinge aanzegging en ingebrekestelling, de overeenkomst van deelname met onmiddellijke ingang als beëindigd te beschouwen en de standruimte opnieuw te verhuren.

Artikel 6 Annulering en ontbinding

 1. De standhouder kan de inschrijving slechts annuleren met inachtneming van de volgende betalingsregeling:
  a. annulering na 1 januari van het jaar van deelname: 10% van de totale deelnamekosten
  b. annulering na 1 februari van het jaar van deelname: 50% van de totale deelnamekosten
  c. annulering na 15 februari van het jaar van deelname: de volledige deelnamekosten
 2. Annulering dient schriftelijk te geschieden, conform de instructies in de reserveringsbevestiging.
 3. Ingeval ten aanzien van de standhouder op enig tijdstip na ontvangst van de reserveringsbevestiging surseance van betaling of faillissement wordt aangevraagd, kan de overeenkomst van deelname door het enkele intreden van vorenbedoelde aanvrage door de Lentetuin ontbonden worden en blijft de standhouder de volledige deelnamekosten verschuldigd, onverminderd het recht van de Lentetuin tot het vorderen van kosten, schade en interesten.
 4. Ingeval op enig tijdstip na ontvangst van de reserveringsbevestiging de Lentetuin gegronde redenen heeft te vrezen dat deelname aan de beurs door de standhouder op enigerlei wijze schade aan de Lentetuin, de beurs of overige standhouders zal kunnen toebrengen, heeft de Lentetuin het recht de overeenkomst van deelname bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang te ontbinden en hiervoor kosten in rekening te brengen conform de betalingsregeling zoals omschreven in lid 1.
 5. Annulering of ontbinding op grond van dit artikel kan nimmer aanleiding zijn tot het vergoeden door de Lentetuin van enigerlei gemaakte kosten of geleden schade aan de standhouder.

Artikel 7 Standbouw en inrichting van de standruimte

 1. De standhouder is verplicht zijn stand op te bouwen en in te richten gedurende de daartoe aangegeven dagen en tijdstippen.
 2. De standhouder krijgt de standruimte ter beschikking zonder standbouw, inrichting, meubilering of enige andere (technische) voorziening. Standbouw is wel mogelijk, de standhouder kan dit bij de inschrijving expliciet aanvragen.
 3. Bij de inrichting van de standruimte dient de standhouder zich te houden aan het in deze Algemene voorwaarden en de voorwaarden bij de gebruiksvergunning bepaalde.
 4. De plaatsing van een solide achterwand en twee solide zijwanden is verplicht, tenzij de standhouder een hoek- of kopstand is toegewezen. Hoek- en kopstands dienen als zodanig te worden ingericht. Bij een hoekstand is het plaatsen van een solide achterwand en 1 solide zijwand verplicht. Bij een kopstand is het plaatsen van een solide achterwand verplicht.
 5. Het is de standhouder niet toegestaan promotiematerialen aan de spanten van de tent te bevestigen.
 6. Het is de standhouder niet toegestaan een aan vier zijden dichte stand te plaatsen.
 7. Het gebruik van (party)tenten is niet toegestaan.
 8. De standhouder mag geen eigen geluidsinstallaties meebrengen, tenzij hier vooraf toestemming voor is verleend door de Lentetuin.

Artikel 8 Te tonen producten/diensten

 1. De standhouder is verplicht tijdens de gehele duur en gedurende de openingstijden van de beurs de standruimte met een voldoende assortiment artikelen en met voldoende personeel bezet te houden.
 2. De standhouder is niet gerechtigd in de standruimte andere artikelen te exposeren of anderszins aan te prijzen, dan die vermeld zijn bij de inschrijving. De Lentetuin behoudt zich het recht voor om niet opgegeven producten te weigeren.
 3. De goederen van de standhouder zijn en blijven gedurende de gehele periode van de beurs, inclusief de opbouw- en afbouwperiode, voor zijn eigen rekening en risico. De Lentetuin sluit iedere aansprakelijkheid uit ter zake van schade aan, verlies of diefstal van goederen van de standhouder.
 4. De Lentetuin onthoudt zich van iedere inmenging met betrekking tot geschillen, waaronder geschillen over intellectuele eigendomsrechten, tussen standhouders.
 5. Voertuigen voorzien van een accu dienen voor de beurs van de energiebron te worden ontkoppeld.
 6. Open vuur in de stand en op het terrein is verboden. Het gebruik van elektrische warmtebronnen is alleen toegestaan na goedkeuring van de organisatie.

Artikel 9 Gebruik van de standruimte

 1. De standhouder is niet gerechtigd:
  a) de standruimte geheel of ten dele aan derden in gebruik af te staan of de ruimte te gebruiken voor een ander doel dan bij de inschrijving is aangegeven.
  b) een zodanig gebruik van de standruimte te maken, dat andere standhouders of bezoekers daardoor schade en/of hinder ondervinden in de vorm van geluidsoverlast, belemmering van toe- of doorgangen, belemmering van lichtval of uitzicht, of overlast in enige andere vorm, een en ander ter beoordeling van de Lentetuin.
  c) in of bij de standruimte gebruik te maken van apparaten, toestellen, kachels, haarden en dergelijke met open vuur, tenzij expliciet door Lentetuin toegestaan of ter beschikking gesteld.
  d) gevaarlijke stoffen en/of goederen, waaronder licht ontvlambare stoffen, gassen of chemische bestrijdingsmiddelen of radioactieve goederen, te gebruiken of deze op te slaan in of bij zijn standruimte.
  e) buiten, boven of op de achterzijde van de standruimte goederen, meubilair, uithangborden of reclamemateriaal in de ruimste zin te plaatsen of aan te brengen.
  f) buiten de standruimte flyers of ander reclamemateriaal uit te reiken of aan te bieden.
  g) fotografische, film- of video-opnamen te maken van andere objecten dan de eigen standruimte, welk recht uitsluitend aan Lentetuin is voorbehouden.
  h) entreegelden of een andersoortige vergoeding te vragen van bezoekers voor het bezoeken van de standruimte of het daarin bijwonen van demonstraties, presentaties en dergelijke.
  i) in of rond zijn stand activiteiten te ontplooien die, naar het oordeel van de Lentetuin, schadelijk kunnen zijn voor de beurs in haar algemeenheid, zoals activiteiten die beledigend kunnen zijn voor bepaalde (groepen) mensen, activiteiten die indruisen tegen de wet, openbare orde en goede zeden, en activiteiten die anderszins het imago van de beurs schade toe kunnen brengen.
  j) tijdens de beurs enig artikel aan een bezoeker, tegen gelijktijdige of nagenoeg gelijktijdige afgifte van het verkochte goed, te verkopen, tenzij directe verkoop gezien het karakter van de beurs gebruikelijk is.
  k) onder de bezoekers van de beurs een enquête te (doen) houden, tenzij zulks schriftelijk en expliciet door de Lentetuin is toegestaan.
 2. De standhouder dient zelf zorg te dragen voor het toezicht op zijn standruimte en de daarin aanwezige goederen.

Artikel 10 Alcohol verstrekking

Het verstrekken van alcohol aan personen jonger dan 18 jaar is verboden. Indien geconstateerd wordt dat een standhouder alcohol verstrekt aan een persoon jonger dan 18 jaar, en de organisatie wordt om die reden een boete opgelegd, dan zal die boete worden verhaald op de desbetreffende standhouder, onverminderd het recht op aanvullende schadevergoeding. Voorts is de organisatie desondanks bevoegd om de overeenkomst tussen de desbetreffende standhouder en de organisatie onverwijld te ontbinden, dient standhouder de stand onverwijld te ontruimen en zal standhouder de verdere toegang tot het evenement worden ontzegd. Indien geconstateerd wordt dat een standhouder aan een persoon jonger dan 18 jaar alcohol verstrekt, zonder dat aan de organisatie een boete wordt opgelegd, dan is de organisatie desondanks bevoegd om de overeenkomst tussen de desbetreffende standhouder en de organisatie onverwijld te ontbinden, dient standhouder de stand onverwijld te ontruimen en zal standhouder de verdere toegang tot het evenement worden ontzegd, onverminderd het recht van de organisatie om aanvullende schadevergoeding te vorderen. Deze regel sluit aan bij de meest recente wet omtrent minimum leeftijd alcohol gebruik. De jeugd van 16 en 17 jaar is er van doordrongen dat zij geen alcohol mogen drinken, ook niet op de Lentetuin. Vraag om legitimatie om zeker te zijn.

Artikel 11 Vergunningen en ontheffingen

De Lentetuin zal zorgdragen voor de van gemeentewege vereiste vergunningen.

Artikel 12 Schoonmaak

De standhouder is verplicht tijdens de beurs voor het schoonmaken van zijn standruimte zorg te dragen. De Lentetuin draagt zorg voor de schoonmaak van de overige ruimtes, zoals de gangpaden.

Artikel 13 Afvalverwijdering

 1. De standhouder dient zorg te dragen voor de verwijdering van al zijn afval conform de in de voorwaarden bij gebruiksvergunning gestelde voorschriften.
 2. De Lentetuin is gerechtigd de kosten van het verwijderen en afvoeren van door de standhouder achtergelaten afval bij hem in rekening te brengen.

Artikel 14 Afbouw

 1. De standhouder is verplicht binnen de daarvoor gestelde termijnen zijn standbouw af te breken, de standruimte te ontruimen en deze leeg en schoon op te leveren.
 2. De standhouder is verplicht de standruimte in de oorspronkelijke staat terug te brengen. Eventuele beschadigingen aan goederen van de Lentetuin en/of de accommodatieverhuurder komen voor rekening van de standhouder en dienen schriftelijk te worden gemeld bij de Lentetuin.
 3. Achtergebleven goederen, waaronder begrepen afval, worden voor rekening en risico van de standhouder verwijderd.
 4. Hetgeen in dit artikel is bepaald ten aanzien van de afbraak van de standbouw is niet van toepassing indien de standhouder gebruik maakt van de standbouwservice.

Artikel 15 Overige voorschriften en afwijkingen van de Algemene voorwaarden

 1. De Lentetuin is in het kader van een goed verloop van de beurs gerechtigd aanvullende (veiligheids-) voorschriften te geven.
 2. De standhouder is verplicht de in lid 1 bedoelde en tevens de voorwaarden bij de gebruikersvergunning opgesteld door de gemeente Hollands Kroon, stipt na te leven en op te volgen.
 3. Bij strijdigheid tussen deze Algemene voorwaarden, de voorwaarden bij de gebruikersvergunning en enig ander voorschrift gegeven door de Lentetuin of van overheidswege, dient de standhouder contact op te nemen met de Lentetuin. De Lentetuin zal alsdan bepalen welk voorschrift in het specifieke geval prevaleert.

Artikel 16 Aansprakelijkheid

 1. Het in deze Algemene voorwaarden bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de door de standhouder ter zake van zijn beursdeelname ingeschakelde derden, zoals standbouwers, leveranciers of mede-standhouders.
 2. De standhouder staat jegens de Lentetuin en de accommodatieverhuurder in voor, en blijft te allen tijde hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de bepalingen uit deze Algemene voorwaarden en alle overige voorschriften, zoals bedoeld in artikel 15.
 3. De standhouder is aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van een gebeurtenis die verband houdt met de door de standhouder op de standplaats geplaatste zaken en/of een gebeurtenis die verband houdt met door de standhouder in, bij of ten behoeve van (de inrichting van) zijn standplaats aangebrachte voorzieningen en/of installaties. Standhouder zal de Lentetuin vrijwaren voor elke 9 vordering van derden jegens de Lentetuin indien en voor zover die vordering voortvloeit uit een omstandigheid als hiervoor bedoeld.
 4. Indien de standhouder enige bepaling uit deze Algemene voorwaarden of enig ander gegeven voorschrift als bedoeld in artikel 15 niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is de Lentetuin gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en zal de nalatige partij jegens de wederpartij verbeuren een direct opeisbare boete gelijk aan het totale huurbedrag, onverminderd het recht op schadevergoeding.
 5. De standhouder is aansprakelijk voor alle (in-)directe schade die de Lentetuin lijdt ten gevolge van een aan de standhouder toe te rekenen tekortkoming, waaronder het niet, niet behoorlijk of niet tijdig naleven van enige bepaling uit deze Algemene voorwaarden en/of overige voorschriften zoals bedoeld in artikel 15.
 6. Als de standhouder, door standhouder ingehuurde derde(-n), schade veroorzaakt aan het terrein, op het terrein geplaatste voorzieningen en/of de accommodatie zal de Lentetuin een schadeherstel offerte opvragen bij een professioneel bedrijf om de schade te herstellen. De door de Lentetuin opgevraagde offerte is bindend. De schadeherstelkosten worden verhaald op de standhouder, als genoemd in de overeenkomst van deelname.
 7. De Lentetuin is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect geleden door de standhouder, diens personeel of bezoekers tenzij haar ter zake opzet of grove nalatigheid kan worden verweten.
 8. De Lentetuin is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect geleden door de standhouder, diens personeel of bezoekers, ontstaan doordat de voorschriften uit deze Algemene voorwaarden en de voorschriften als bedoeld in artikel 15 niet, niet tijdig of niet juist zijn opgevolgd.

Artikel 17 Wijzigingen en geschillen

 1. De Lentetuin behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden gedurende de looptijd van de overeenkomst van deelname te wijzigen. Van een dergelijke wijziging zal aan de standhouder schriftelijk mededeling worden gedaan.
 2. In gevallen waarin deze Algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de Lentetuin.
 3. Alle geschillen die ontstaan tussen de Lentetuin en een standhouder naar aanleiding van de inschrijving, deze Algemene voorwaarden of enige nadere overeenkomst naar aanleiding daarvan tussen partijen gesloten, zullen worden beslecht naar het Nederlandse recht door de bevoegde rechter.